فهرست فعاليتهای انجام شده:                    

تابلوهای برق

طراحي و توليد تابلوهاي برق كارخانه مقوا سازي ياران.

-  طراحی و توليد تابلوهاي برق توزيع پروژه مخابرات تهران ساختمان شماره 5.

-  تامين تجهيزات الكتريكي تونل بندرعباس .

-  طراحي و توليد تابلوهاي برق توزيع پروژه مخابرات تهران ساختمان شماره 14.

                -  طراحي و توليد تابلوهاي برق توزيع روشنایی پروژه تونل چپ دره.

-  طراحي و توليد تابلوهاي برق توزيع روشنایی پروژه تونل سد خدا آفرین.

طراحي و توليد تابلوهاي برق توزيع کارخانه مامونیه.

- طراحي و توليد تابلوهاي برق توزيع گدوک (فاز 2)

- طراحي و توليد تابلوهاي برق 33 کیلو ولت پروژه دانشگاه آزاد یاسوج . 

- تامين تابلوی برق اصلی, نصب وراه اندازی ساختمان مرکز آمار ايران.

- طراحي وتامین تجهیزات واجرای سیستم روشنایی پروژه دانشگاه پیام نور واحد وزوان

- طراحي و توليد تابلوهاي برق پروژه سد ارس- شرکت فن اوری نوین نیرو .

- طراحي وتامین تجهیزات سیستم برق رسانی پروژه دانشگاه پیام نور واحد زواره.

                - طراحي و توليد تابلوهاي برق پروژه آب شیرین کن فولاد سبا.

                - طراحي و توليد تابلوهاي برق پروژه تونلهای منجیل .

                - طراحی و تولید تابلوهاي برق شرکت سیمان بجنورد-طرح توسعه کارخانه.

                - طراحی و تولید تابلوهاي برق تعاونی مسکن آموزش و پرورش.

                - طراحی وتامین تجهیزات واجراي سیستم روشنایی پروژه دانشگاه پیام نور واحد تیران.

                - طراحي وتامین تجهیزات واجرای پستهای برق پروژه تونلهای تنگه زاغ و17 شهریور.

<<< صفحه قبلی                                                                                                                               صفحه بعدی>>>