فهرست فعاليتهای انجام شده:                    

تابلوهای برق

-  طراحی, تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازی تاسيسات برق کارخانه احسان شيمی.

-  طراحی, تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق اضطراری مجتمع فولاد مبارکه.

-  طراحی, تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق مجتمع مسکونی صفاييه اصفهان.

-  نظارت بر نصب و راه اندازی سيستم پمپ خانه مرکزی سميرم و شهرضا.

               -  تهيه نقشه های تفضيلی و اجرايی تابلوهای برق راه انداز موتوری پروژه توازن (105سلول).

-  مشاوره جهت تامين تابلوهای فشار متوسط  کمپکت برق منطقه ای اصفهان (6 سلول).

-  مشاوره جهت طراحی و تامين پست کمپکت با شرکت احداث نيرو (پروژه کيش).

- تامين تجهيزات الکتريکی سيمان بهروک يزد.

- تامين تجهيزات وراه اندازی سيستم برق اضطراری مرکز آمار ايران. 

- تامين تابلوی برق اصلی, نصب وراه اندازی ساختمان مرکز آمار ايران.

- طراحی, توليد و راه اندازی تابلوهای برق کارخانه سپاهان باتری (با همکاری شرکت سپاهان توان گستر). 

- طراحی, توليد و راه اندازی تابلوهای برق پروژه آسمان (آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان).

- طراحی, توليد و راه اندازی تابلوهای برق فولاد کاوه (با همکاری شرکت سپاهان توان گستر). 

                - طراحی, توليد و راه اندازی تابلوهای برق چهار پست فیوزی (با همکاری شرکت سپاهان توان گستر).

                - طراحی ,توليد تابلوهاي برق جهت واحد نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه .

                - طراحي، توليد تابلوهاي برق مجتمع مسكوني آموزش و پرورش ناحيه 5 اصفهان .

                - تابلوهاي كنترل و حفاظت پست 132 كيلو ولت يزد.

                - تابلوهاي فشار ضعيف پارس نور الكتريك .

                - طراحی ,توليد وراه اندازي تابلوهاي برق کارخانه فولاد كاوه آريا (با همکاري شرکت سپاهان توان گستر).

                - طراحي و توليد ميز فرمان واحد نورد سرد مجتمع فولاد مباركه (OIEC).

                - طراحی وتوليد تابلوهاي برق پست 63/20 کیلو ولت پروژه نير يزد.

                                                                                                                       صفحه بعدی>>>