شرکت طرح و صنعت تداوم با ماهيـت خصوصی در سال 1384 با بهره گيـری از نيـروهای مجرب متشکل از مديران و کارشناسان با بيش از 12 سال تجربه در زمينه خدمات مهنـدسی، طراحی، تاميـن، توليد ، نظارت و اجرا در صنـايع مختلف آماده ارایه خدمت می باشد.

باعث افتخار است که با ارايه خدمات مشروحه ذيل بتوانـيم در تداوم خلاقيت صنايع ملی کشور مشارکت نمـوده و نياز صنايع و مشتريان خود را به خوبی شناخته و برآورده نماييم.

بنابراين گستره فعاليت خود را بر مبنای ارايه خدمات مشروحه ذيل اعلام ميداریم:

- ارايه مشاوره در طرحهای واحدهای صنعتی  

- طرح تفضيلی و تهيه نقشه های کارگاهی

- تولید سینی کابل ونردبان کابل بهمراه متعلقات

-تولید تابلوهاب برق فشلرمتوسط طرح unisafeوتابلوهای فشار ضعیف کشویی وثابت طرح سیواکن زیمنس

- مهندسی خريد و تامين تجهيزات

این شرکت با دارا بـودن نیــروهـای مجـرب در ساختـار مدیـریتـی خـود در زمیـنــه های گوناگون و با بـه کارگیـری محاسبـه های مهندسی و بایگانی اطّلاعـاتی گستـرده در مـورد سازنـدگان داخـلی و خارجـی قادر است تمام مراحـل طراحی، تولید و تامیـن تجهیزات مورد نیاز شبکه برق و تاسیسـات صنعتی را باکیفیـت مطلـوب به انجـام رسانـد .